આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
અ નુ ક્ર મ ણિ કા


પ્રકરણ વિષય પૃષ્ઠ
ઉપક્રમ-પૂર્વાર્ધ-વત્સલાભ
ઉપક્રમ-ઉત્તરાર્ધ-દરિદ્રી બ્રાહ્મણ
૧ લું પ્રયાણ ૨૨
૨ જું પાટલિપુત્ર ૩૦
૩ જું મુરાદેવી ૩૭
૪ થું બુદ્ધભિક્ષુ ૪૪
૫ મું ચાણક્યનો વિચાર ૫૪
૬ ઠ્ઠું પ્રારંભ ૬૪
૭ મું પહેલું પગથિયું ૭૩
૮ મું બીજું પગથિયું ૮૦
૯ મું પત્રવાચન ૮૭
૧૦ મું સંભાષણ શું થયું ? ૯૪
૧૧ મું ચાણક્યનું કારસ્થાન ૯૯
૧૨ મું ચાણક્યની સ્વગત વિચારણા ૧૧૦
૧૩ મું સુવર્ણકરંડમાંનો અપૂપ ૧૧૭
૧૪ મું માર્જારીનું મરણ ૧૨૬
૧૫ મું ચાણક્યચક્રચાલન ૧૩૩
૧૬ મું ભાગુરાયણ સેનાપતિ ૧૪૧
૧૭ મું અમાત્ય રાક્ષસ ૧૪૯
૧૮ મું અપરાધી કોણ ? ૧૫૮
૧૯ મું પ્રસ્તાવ ૧૬૭
૨૦ મું ઈન્દ્રજાળ વિદ્યા ૧૭૫

પ્રકરણ વિષય પૃષ્ઠ
૨૧ મું અમાત્યે શું કર્યું ? ૧૮૦
૨૨ મું મુરાદેવીનું કારસ્થાન ૧૮૭
૨૩ મું ચિત્તની ચંચળતા ૧૯૬
૨૪ મું નિશ્ચય ચળી ગયો ૨૦૪
૨૫ મું ભત્રીજો કે પુત્ર ? ૨૧૨
૨૬ મું પતિ કે પુત્ર ? ૨૧૯
૨૭ મું આત્મબલિદાન ૨૨૫
૨૮ મું પર્વતેશ્વર પકડાયો ૨૩૩
૨૯ મું રાક્ષસની વિસ્મયતા ૨૩૯
૩૦ મું ચન્દ્રગુપ્તની સવારી ૨૪૬
૩૧ મું રાક્ષસની પ્રતિજ્ઞા ૨૫૧
૩૨ મું ન્યાય શો થયો ? ૨૫૮
૩૩ મું ન્યાયાધીશ કે અપરાધી ? ૨૬૫
૩૪ મું નવીન યુક્તિ ૨૭૨
૩૫ મું પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કે મિત્રનો વધ ! ૨૭૯
૩૬ મું રાક્ષસનો નિશ્ચય ૨૮૬
૩૭ મું ચાણક્યનો વિચાર(૨) ૨૯૨
૩૮ મું સંવાહક ૨૯૯
૩૯ મું રાક્ષસ અને શાકલાયન ૩૦૮
૪૦ મું ચાણક્ય હાર્યો ! ૩૧૮
૪૧ મું રાક્ષસ અને ચાણક્ય ૩૨૬
ઉપસંહાર ૩૩૭