આ પાનાનું પ્રુફરીડ કરતા તકલીફ આવી હતી.

પાનું ૧૨૮ ખૂટે છે . Page 128 is missing, It is required.