મુખ્ય મેનુ ખોલો

વિકિસ્રોત β

જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

New Texts

સ્વતંત્ર કૃતિઓ

સૌભાગ્યવતી !!
(રામનારાયણ પાઠક)
કોદર
(રામનારાયણ પાઠક)
ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ
(બિલ્વમંગળ આચાર્ય)
લાડીલા લાલજી આવો
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
લાડીલા માને વહાલા લાગો
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)

રે પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રૂપાળા છો રાજીવ લોચન
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રૂપ તમારું રસિયાજી
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રૂડા શોભે રે
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
ભક્ત મનરંજન
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
ધર્મને લાલે મુને
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
નીરખી નૌતમ નાથને
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
ધન્ય દુર્ગનગર શેરીએ શેરીએ
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)

પુસ્તકો
કાર્યાધીન

નિરંજન
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૬)


પૂર્ણ પુસ્તકો

પત્રલાલસા
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૧)
દીવડી
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૫૪)
કાંચન અને ગેરુ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૪૯)
પંકજ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૫)
હૃદયવિભૂતિ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૪૦)
એકતારો
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૦)
બંસરી
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૨)
વેરાનમાં
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૩)
ઠગ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૮)
બાપુનાં પારણાં
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૩)
છાયાનટ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૪૧)

અન્ય ભાષામાં વાંચો