મુખ્ય મેનુ ખોલો

જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

New Texts

સ્વતંત્ર કૃતિઓ

આત્મસિદ્ધિ
(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)
મુકુન્દરાય
(રામનારાયણ પાઠક)
સાચો સંવાદ
(રામનારાયણ પાઠક)
વાતચીતની કલા
(રમણલાલ દેસાઈ)
ચિઠ્ઠી
(રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ)
ખરી મા
(રામનારાયણ પાઠક)
સૌભાગ્યવતી !!
(રામનારાયણ પાઠક)
કોદર
(રામનારાયણ પાઠક)
ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ
(બિલ્વમંગળ આચાર્ય)
લાડીલા લાલજી આવો
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
લાડીલા માને વહાલા લાગો
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રે પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રૂપાળા છો રાજીવ લોચન
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)
રૂપ તમારું રસિયાજી
(પ્રેમાનંદ સ્વામી)


પુસ્તકો
કાર્યાધીન

ગુજરાતનો જય
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૯)


પૂર્ણ પુસ્તકો

ગુજરાતની ગઝલો
(કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી, ૧૯૪૩)
નિરંજન
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૩૬)
પત્રલાલસા
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૧)
દીવડી
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૫૪)
કાંચન અને ગેરુ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૪૯)
પંકજ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૫)
હૃદયવિભૂતિ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૪૦)
એકતારો
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૦)
બંસરી
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૨)
વેરાનમાં
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૩)
ઠગ
(રમણલાલ દેસાઈ, ૧૯૩૮)
બાપુનાં પારણાં
(ઝવેરચંદ મેઘાણી, ૧૯૪૩)અન્ય ભાષામાં વાંચો