તરફેણ તરફેણ

વપરાશફેરફાર કરો

{{તરફેણ}} = તરફેણ તરફેણ
{{તરફેણ|હું તરફેણમાં છું}} = તરફેણ હું તરફેણમાં છું