આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
"ગુજરાતી" પત્રની ઐતિહાસિક્ ભેટ - અંક ૧૨ - અ
૨૫૦૦ વર્ષ પૂર્વેનું હિન્દુસ્તાન

અથવા

ચન્દ્રગુપ્ત અને ચાણક્ય




લેખક :
નારાયણ વિશનજી ઠક્કુર



પ્રકાશક અને મુદ્રક

“ગુજરાતી” પ્રિન્ટિગ પ્રેસ

સાસુન બિલ્ડીંગ્સ, એલ્ફીન્સ્ટન સર્કલ, કોટ, મુંબઈ



[ઈ. સ. ૧૯૪૫
વિ. સં. ૨૦૦૧]


કિં. રૂ. ૩-૦-૦ પાકું પૂઠું રુ. ૩-૧૨-૦