આ પાનું પ્રમાણિત થઈ ગયું છે.
સામાજિક નવલકથાઓ
રૂ.આ.પા.


૨-૦-૦

એમ. એ. બના કે ક્યોં મેરી મીટ્ટી ખરાબ કી ? . . .

નથી.

વિલાયતી વિલાસમાં ફેશનબાઈ ખલાશ્વ -- . . .

નથી.

આજકાલને સુધારો કે રમણીય ભયંકરતા . . .

૩-૦-૦

સંદિગ્ધ સંસાર અથવા સાધુ કે શયતાન ••• . . .

૩ -૦-૦

ચુડેલનો વાંસો ભાગ પહેલો અને બીજા દરેકના . . .

૪-૦-૦

નવો જમાનો, અમૃત કે ઝેર ? ... ... . . .

૧-૮-૦

ભારત લોક કથા ભાગ ૧૦ . . . . . .

૧-૮-૦

પાનકી પતિયાં કે છેાટી છોટી બતીયા . . . . . .

૧-૮-૦

મસ્ત ફકીરના હાસ્ય પ્રસંગો . . . . . . . . .


મળવાનું ઠેકાણું :

“ગુજરાતી” પ્રિન્ટિગ પ્રેસ

સાસુન બિલ્ડીંગ, એલફીન્સ્ટન સર્કલ, કોટ, મુંબઈ