મુખ્ય મેનુ ખોલો
રબારણ
અજ્ઞાત
(ઢાળ : હું રે મહિરાયણ રે ! ગોકુળ ગામની)


<poem> આવો રબરણ હો ! મ્હારે નેસલડે, હૈયાનાં પાવું અમીડાં રે : રબારણ હો ! મ્હારે નેસલડે.

મ્હારો નેસલડો હો! કે વનની વચ્ચે, રબારણ ! જાને છે કોક જાણનાર : રબારણ હો ! મ્હારે નેસલડે.

ઘમ્મર વલોણાં હો! કે નેસને ગર્ભે, રબારણ ! તાણે છે કોક તાણનાર : રબારણ હો ! મ્હારે નેસલડે.

ચમકાવે ચાંદની હો ! કે મ્હારાં મહીડાં, રબારણ ! જાને છે કોક જાણનાર : રબારણ હો ! મ્હારે નેસલડે.

મોંઘા માખણિયાં હો! ઉતારવા ઘૂમો, રબારણ ! લ્હાણે છે કોક લ્હાણનાર : રબારણ હો ! મ્હારે નેસલડે.

સ્વાદ અનબોટ્યો હો ! અંતરના રસનો, રબારણ ! માણે છે કોક માણનાર : રબારણ હો ! મ્હારે નેસલડે.