વિકિસ્રોત:મદદ માટે વિનંતિ

મદદ માટે વિનંતિ
    Shortcut:
    WS:RFA

    આ પૃષ્ઠ સભ્યોને સંપાદન માટે નડતી સમસ્યાઓ માટેની મદદ માંગવા માટેનું પરિમાણ પુરું પાડે છે. સામાન્ય પ્રશ્નો અથવા એવા પ્રશ્નો કે જેની ચર્ચા જરૂરી હોય તેને સભાખંડ ખાતે પુછવા. મહેરબાની કરીને નવો મુદ્દો પાનાંમાં સૌથી નીચેના ભાગે ઉમેરવો. સભ્યનાં એકાઉન્ટ વિશે સભાખંડ પ્રશ્નો મુકવા.