મુખ્ય મેનુ ખોલો

વિકિસ્રોત β

ઝંડાધારી - મહર્ષિ દયાનંદ

ઝંડાધારી - મહર્ષિ દયાનંદ
ઝવેરચંદ મેઘાણી


અનુક્રમણિકા
પ્રકરણ
પૃષ્ઠ
નિવેદન
સ્મરણ
પ્રકાશકનું નિવેદન
૧. ત્રણ અવાજ
૨. મન્થનકાળ ૧૧
૩. વિરજાનન્દને ચરણે ૧૯
૪. સમરાંગણે ૨૮
૫. વિજયને શિખરે ૩૭
૬. પુરૂષવર ૪૫
૭. તપસ્વીની તેજ-ધારાઓ ૫૩
૮. જ્ઞાન-પિપાસા ૫૫
૯. ક્ષમાવીર ૫૯
૧૦. ત્યાગ-વીર ૭૫
૧૧. સામર્થ્યવીર ૭૯
૧૨. વિનોદ–મૂર્તિ ૮૭
૧૩. સ્વમાન-પ્રેમી ૯૧
૧૪. ચમકારા ૯૫
૧૫. અશ્રુધારા ૯૮
૧૬. મૃત્યુંજય ૯૮