સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૩
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત લોકકથા સંગ્રહ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૩ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૩-૧૧-૨૦૧૬ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૩-૦૧-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), વ્યોમ (જુનાગઢ), પૃથ્વી વલ્લભ અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process ફેરફાર કરો

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. Message is available for translation on Meta-Wiki.

The Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. For 15 years, Wikimedians have worked together to build the largest free knowledge resource in human history. During this time, we've grown from a small group of editors to a diverse network of editors, developers, affiliates, readers, donors, and partners. Today, we are more than a group of websites. We are a movement rooted in values and a powerful vision: all knowledge for all people. As a movement, we have an opportunity to decide where we go from here.

This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve. We hope to design an inclusive process that makes space for everyone: editors, community leaders, affiliates, developers, readers, donors, technology platforms, institutional partners, and people we have yet to reach. There will be multiple ways to participate including on-wiki, in private spaces, and in-person meetings. You are warmly invited to join and make your voice heard.

The immediate goal is to have a strategic direction by Wikimania 2017 to help frame a discussion on how we work together toward that strategic direction.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Beginning with this message, monthly reviews of these updates will be sent to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a review of the updates that have been sent so far:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, ૦૨:૦૦, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ (IST) • Please help translate to your languageGet help

૨૫૦૦ વર્ષ પૂર્વેનું હિન્દુસ્તાન ફેરફાર કરો

  ૨૫૦૦ વર્ષ પૂર્વેનું હિન્દુસ્તાન
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર નારાયણ વિશનજી ઠક્કુર રચિત ઐતિહાસિક નવલકથા ૨૫૦૦ વર્ષ પૂર્વેનું હિન્દુસ્તાન ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૯-૦૨-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), વ્યોમ (જુનાગઢ), સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

  સોરઠી સંતો, ભાગ પહેલો
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત સંત ચરિત્રો સોરઠી સંતો, ભાગ પહેલો ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૧૪-૦૨-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૪-૦૩-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી), સતિષાચંદ્રભાઈ (ભરૂચ), સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process ફેરફાર કરો

Note: Apologies for cross-posting and sending in English. This message is available for translation on Meta-Wiki.

As we mentioned last month, the Wikimedia movement is beginning a movement-wide strategy discussion, a process which will run throughout 2017. This movement strategy discussion will focus on the future of our movement: where we want to go together, and what we want to achieve.

Regular updates are being sent to the Wikimedia-l mailing list, and posted on Meta-Wiki. Each month, we are sending overviews of these updates to this page as well. Sign up to receive future announcements and monthly highlights of strategy updates on your user talk page.

Here is a overview of the updates that have been sent since our message last month:

More information about the movement strategy is available on the Meta-Wiki 2017 Wikimedia movement strategy portal.

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, ૦૧:૧૩, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૭ (IST) • Please help translate to your languageGet help

We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15) ફેરફાર કરો

૧૦:૩૯, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૭ (IST)

  ઘાશીરામ કોટવાલ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર દિવાન શાકેરરામ દલપતરામ, અનુવાદિત ઈ.સ. ૧૮૬૫ની રમુજી કથા ઘાશીરામ કોટવાલ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૩-૦૩-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૪-૦૩-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), પૃથ્વી વલ્લભ, સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Please accept our apologies for cross-posting this message. This message is available for translation on Meta-Wiki.

 

On behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, I am pleased to announce that self-nominations are being accepted for the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees Elections.

The Board of Trustees (Board) is the decision-making body that is ultimately responsible for the long-term sustainability of the Wikimedia Foundation, so we value wide input into its selection. More information about this role can be found on Meta-Wiki. Please read the letter from the Board of Trustees calling for candidates.

The candidacy submission phase will last from April 7 (00:00 UTC) to April 20 (23:59 UTC).

We will also be accepting questions to ask the candidates from April 7 to April 20. You can submit your questions on Meta-Wiki.

Once the questions submission period has ended on April 20, the Elections Committee will then collate the questions for the candidates to respond to beginning on April 21.

The goal of this process is to fill the three community-selected seats on the Wikimedia Foundation Board of Trustees. The election results will be used by the Board itself to select its new members.

The full schedule for the Board elections is as follows. All dates are inclusive, that is, from the beginning of the first day (UTC) to the end of the last.

 • April 7 (00:00 UTC) – April 20 (23:59 UTC) – Board nominations
 • April 7 – April 20 – Board candidates questions submission period
 • April 21 – April 30 – Board candidates answer questions
 • May 1 – May 14 – Board voting period
 • May 15–19 – Board vote checking
 • May 20 – Board result announcement goal

In addition to the Board elections, we will also soon be holding elections for the following roles:

 • Funds Dissemination Committee (FDC)
  • There are five positions being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.
 • Funds Dissemination Committee Ombudsperson (Ombuds)
  • One position is being filled. More information about this election will be available on Meta-Wiki.

Please note that this year the Board of Trustees elections will be held before the FDC and Ombuds elections. Candidates who are not elected to the Board are explicitly permitted and encouraged to submit themselves as candidates to the FDC or Ombuds positions after the results of the Board elections are announced.

More information on this year's elections can be found on Meta-Wiki. Any questions related to the election can be posted on the election talk page on Meta-Wiki, or sent to the election committee's mailing list, board-elections wikimedia.org.

On behalf of the Election Committee,
Katie Chan, Chair, Wikimedia Foundation Elections Committee
Joe Sutherland, Community Advocate, Wikimedia Foundation

Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, ૦૯:૦૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST) • Please help translate to your languageGet help


ઝંડાધારી - મહર્ષિ દયાનંદ ફેરફાર કરો

  ઝંડાધારી - મહર્ષિ દયાનંદ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત સંત ચરિત્ર ઝંડાધારી - મહર્ષિ દયાનંદ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૫-૦૩-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૬-૦૪-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), વ્યોમ (જુનાગઢ) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

વિકિસ્ત્રોતની સફાઈ અંતર્ગત દફતરે (આર્કાઇવ) કરવાના પાનાં અને અન્ય અગત્યના પાનાંની ચર્ચા ફેરફાર કરો

વિકિસ્ત્રોતની સફાઈ અંતર્ગત દફતરે (આર્કાઇવ) અથવા રદ કરવાના પાનાંની યાદી અહીં હું બનાવું છું. તે પછી એમને એક સાથે સફાઈ કરવી સરળ રહે. એ અંગે ચર્ચા પણ કરી શકાય.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૯:૧૮, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST) આપણા નાના વિકિસ્ત્રોતમાં તમામ પ્રકારના ન્યુઝ, ચર્ચા, પ્રશ્નો, માટે એક જ પાનું પુરતું થઇ પડે એમ છે. એક પાનું વિકિસ્રોત કેમ વાપરવું એ બનાવો એટલે મદદનાં બહુ બધા પાનાંની જરૂર નથી.ઉત્તર[ઉત્તર]

સફાઈ કરવાના પાનાંની યાદી
હટાવો --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
જો હટાવો તો તેની ઉપર રહેલ માહિતીનું શું? મારી દ્રષ્ટિએ તે પણ અગત્યતા ધરાવે છે.--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Vyom25, આ તમામ પાનાઓની માહિતીને આર્કાઇવ કરીને સાચવી રાખી શકાય. ત્યાં કોઈ પણ જોઈ શકે. એ પછી આ બધા બિનજરૂરી પાનાં રદ કરી દેવાય.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૮:૪૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો. - આ એવું પાનું છે જે ભવિષ્યમાં પણ કામ આવી શકે છે. છેલ્લા થોડા સમયમાં કોઈ કાર્યક્રમ ન થયા હોય તો શક્ય છે કે પાનું અપડેટ ન કર્યું હોય.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મદદના પાને સાથે વિલિન કરો. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો અથવા દિશાનિર્દેશિત--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો-મદદ:સૂચિમાં એની જગ્યાએ યોગ્ય પાનાની કડી મૂકવી.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મદદના પાને સાથે વિલિન કરો. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો અથવા દિશાનિર્દેશિત--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
??? જો વિકિ નિયમો અનુસાર આવશ્યક હોય તો જ રાખવું--સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો.--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો તો પણ ભલે ને હટાવો તો પણ ભલે. (એવો કોઈ સાર્વત્રિક વિકિ નિયમ નથી કે કોઈ ચોક્કસ પાનું/પાનાં દરેક વિકિમાં હોવું/હોવાં જ જોઈએ)--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મદદના પાને સાથે વિલિન કરો. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
??? જો વિકિ નિયમો અનુસાર આવશ્યક હોય તો જ રાખવું--સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો.(એવો કોઈ સાર્વત્રિક વિકિ નિયમ નથી કે કોઈ ચોક્કસ પાનું/પાનાં દરેક વિકિમાં હોવું/હોવાં જ જોઈએ)--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ઉપયોગિતા ન હોય તો હાલમાં હટાવો, ભવિષ્યમાં રચિ દેવાય. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
વિકિસ્રોત:પ્રકાશનાધિકાર નીતિ પર વિકિસ્રોત:પ્રકાશનાધિકારનો ભંગની માહિતી પણ છે.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો (અન્ય પાને રહેલી માહિતી અહિં ખસેડી શકાય, અથવા માહિતી બંને જગ્યાએ રાખી શકાય, એમાં કશું ખોટું નથી. અગત્યનો વિષય).--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
શબ્દોની માહિતી આપવા રાખી શકાય પણ જે પાનાં અહીં હોય એટલાની જ માહિતી એના પર મૂકશું.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો તો પણ ભલે ને હટાવો તો પણ ભલે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો પણ અગાઉ જેમ માહિતી સાચવી શકાય તો સારું--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો (અને એનો ઉપયોગ કરો)--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
??? જો વિકિ નિયમો અનુસાર આવશ્યક હોય તો જ રાખવું--સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
હટાવો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો, ભવિષ્યમાં કોઈ અનુવાદ કરી શકે.--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
નિઝિલભાઈના પૃષ્ઠ સાથે સહમત.--Vyom25(ચર્ચા) ૧૬:૦૧, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આ સ્થાને સભ્ય:Nizil Shah/Sandbox2 વિકિસ્રોત પર કેમ વાપરવું એની માહિતી તૈયાર કરાઈ રહી છે તે આ અથવા અન્ય પાને મુકીશું એટલે કદાચ આની જરૂર નહિ રહે.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હટાવો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મદદના પાને સાથે વિલિન કરો. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો અથવા વિલિન કરો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મદદના પાને સાથે વિલિન કરો. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો અથવા વિલિન કરો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
નરો વા કુંજરો વા.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આ પાના પર માહિતી મુકવી પડશે. મહત્ત્વ પૂર્ણ છે. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
redirected to w:en:Wikisource:General disclaimer --Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૨:૩૯, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો/બનાવો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
અગત્યતા ધરાવતા અન્ય પાનાં
આ પાનું મારા મતે આવશ્યક છે. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખવું, પ્રારંભિક માહિતી ઉમેરવી. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
રાખો--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સહમત --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
સહમત--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
રાખો--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
to do ની લીસ્ટમાં ઉમેરશું
 • નવું ખાતું કેમ બનાવવું એનું એક પેજ જોઇશે.
વિકિપીડિયામાંથી લઈ અવાશે. --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
 • સભાખંડમાં કઈ કઈ બાબતો વિષે ચર્ચા કરી શકાય એનું એક પાનું.
જરૂરી નથી લાગતું --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
સહમત --સુશાંત સાવલા ૨૧:૪૨, ૭ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)
સહમત--Vyom25(ચર્ચા) ૧૮:૦૦, ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
થોડા મુદ્દા
 • આપણે સંચાલનના હેતુથી કયા પાનાં રાખવા અને કયા બનાવવા એ નવેસરથી વિચારી શકીએ.
  • સભાખંડનું એક જ પાનું હોય જ્યાં તમામ પ્રકારની ચર્ચા થાય જેમકે ન્યુઝ, નવા પ્રોજેક્ટ, કોઈના પ્રશ્નો, વિકિમીડિયાનાં ન્યુઝલેટર, કોઈ પણ વિનંતીઓ અથવા વોટીંગ (જેમકે પ્રબંધક ચૂંટણી અને પ્રોટેક્ટ કરવાની વિનંતીઓ).
સભાખંડનો ઉદ્દેશ જ આ છે. જો કે મતદાન માટે અલગ જગ્યા હોવી જોઈએ એમ મારું માનવું છે, સમાચારની ટૂંકમાં જાણ અહિં કરી શકાય પણ વિગતવાર સમાચાર જેવા પાને હોવા જોઈએ.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૨, ૧૦ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આમ કરવાથી બે પાનાં વિકીસ્ત્રોતના પર આવનારને બેઝીક માહિતી મેળવવા અને પૂછવા માટે પૂરતા થઇ પડે; ૧. સભાખંડ અને ૨. વિકિસ્રોત કેવી રીતે વાપરશો. અને વધુ ઊંડાણમાં જેને વાંચવું હોય તે એ પાનાં પરથી વધુ માહિતી આપતા પાને જઈ શકે. બેઝીક માહિતી વાંચી ત્યાંથી જ વાંચનાર પાટી વાપરે અથવા પહેલી એડિટ કરે. પ્રૂફરીડીંગ પ્રમાણમાં સરળ છે એટલે પાટીના મહાવરા વગર પણ પહેલી એડિટ કરવી શક્ય બને. આ બે પાનેથી બીજા સંચાલન હેતુના તમામ પાનાં જોડાયેલ હોય એવું આપણે રાખી શકીએ. અને આ પાનેથી જ પરિયોજના સંચાલનના પાને પણ દોરી જઈ શકીએ.--Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૯:૧૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Read-only mode for 20 to 30 minutes on 19 April and 3 May ફેરફાર કરો

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૦૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]


પરિયોજના ક્રમાંક ૮૧ - સાર શાકુંતલ (ભૂલશુદ્ધિ) ફેરફાર કરો

વિકિસ્રોત પર સહકાર્ય પરિયોજના - "વીરક્ષેત્રની સુંદરી" ની ભૂલશુદ્ધિનું કાર્ય પૂર્ણતાને આરે છે.

આ સાથે પરિયોજના ક્રમાંક ૮૧ હેઠળ નર્મદ રચિત નાટક 'સાર શાકુંતલ'ને સ્રોત પર ચડાવવાનું કાર્ય હાથમાં લઈએ છીએ.

--સુશાંત સાવલા ૨૨:૫૪, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭ (IST)

વીરક્ષેત્રની સુંદરી ફેરફાર કરો

  વીરક્ષેત્રની સુંદરી
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર ડો રામજી લિખિત મરાઠી નવલકથા 'સ્ત્રીચરિત્ર' ની નારાયણ વિશનજી ઠક્કુર દ્વારા અનુવાદિત નવલકથા વીરક્ષેત્રની સુંદરી ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૭-૦૪-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૫-૦૪-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંત જે ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

૦૦:૪૪, ૪ મે ૨૦૧૭ (IST)

  સાર-શાકુંતલ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ નર્મદ રચિત નાટક સાર-શાકુંતલ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૩-૦૪-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૫-૦૫-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંત જે ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

Beta Feature Two Column Edit Conflict View ફેરફાર કરો

Birgit Müller (WMDE) ૨૦:૧૨, ૮ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Birgit Müller (WMDE) ૨૦:૧૪, ૧૬ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

  સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ પહેલો
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત લોકકથા સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ પહેલો ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૦૫-૦૫-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૯-૦૫-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંત જે ઠાકર (અમરેલી), વ્યોમ (જુનાગઢ) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

૦૨:૩૯, ૧૭ મે ૨૦૧૭ (IST)

૦૨:૩૫, ૨૪ મે ૨૦૧૭ (IST)

Accessible editing buttons ફેરફાર કરો

--Whatamidoing (WMF) (talk) ૨૨:૨૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

  સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજો અને ત્રીજો
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત લોકકથા સોરઠી બહારવટીયા - ભાગ બીજો અને

ત્રીજો ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજનાઓ ૧૮-૦૫-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૩૦-૦૮-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંત જે ઠાકર (અમરેલી), વ્યોમ (જુનાગઢ) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

શોભના ફેરફાર કરો

  શોભના
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલકથા શોભના ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજનાઓ ૨૬-૦૮-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૦૨-૧૦-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંત જે ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

છાયાનટ ફેરફાર કરો

  છાયાનટ
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલકથા છાયાનટ ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજનાઓ ૦૩-૧૦-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૧૨-૧૧-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંત જે ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

બાપુનાં પારણાં ફેરફાર કરો

  બાપુનાં પારણાં
સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર કવિ ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત કાવ્ય સંગ્રહ બાપુનાં પારણાં ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજનાઓ ૦૯-૧૧-૨૦૧૭ ના દિવસે ચાલુ થઈ અને ૨૦-૧૧-૨૦૧૭ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.

આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંત જે ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત (મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે--Sushant savla (talk)

New print to pdf feature for mobile web readers ફેરફાર કરો

CKoerner (WMF) (talk) ૦૩:૩૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]